การยื่นขอเลขที่จดแจ้ง อย.

การยื่นขอเลขที่จดแจ้ง อย. สำหรับเครื่องสำอาง

mkt-service-07-_-blog-mintech

สินค้าทุกชิ้นที่จะวางจำหน่ายในท้องตลาด จำเป็นที่จะต้องจดแจ้ง อย. ตาม พรบ.เครื่องสำอาง 2558 ซึ่งรูปแบบการขอ อย.นั้นจะกระทำได้ 2 ลักษณะ คือ

1.ลูกค้าเป็นเฉพาะผู้จัดจำหน่ายและรับผิดชอบตลาด โดยทางบริษัทฯจะทำการผลิตและแบ่งบรรจุให้เบ็ดเสร็จ ดังนั้นความรับผิดชอบในด้านของตัวสินค้าจะตกที่ผู้ผลิต ส่วนผู้จัดจำหน่ายจะรับผิดชอบในด้านการตลาด

2.ลูกค้าเป็นผู้แบ่งบรรจุและรับผิดชอบตลาด โดยทางบริษัทฯจะผลิตเฉพาะเนื้อครีมให้ลูกค้านำไปแบ่งบรรจุเอง ดังนั้นลูกค้าจะต้องรับผิดชอบทั้งในด้านตัวสินค้าและด้านการตลาด ซึ่งลูกค้าจะต้องเตรียมพร้อมให้เจ้าหน้าที่ อย.สุ่มตรวจสถานที่แบ่งบรรจุเสมอ

  • เอกสารที่ใช้ในการขอจดแจ้ง อย. (ลูกค้า)
  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  2. ทะเบียนบ้าน (ที่อยู่ตรงกับบัตรประชาชน)
  3. ทะเบียนพาณิชย์หรือหนังสือรับรองบริษัทฯ
  4. แผนที่ตั้งสถานที่จัดจำหน่ายหรือที่ตั้งกิจการ
  5. รูปภาพ Logo สินค้า
  6. รูปภาพสินค้าที่จะขอจดแจ้ง อย.
  7. รูปห้อง/สถานที่แบ่งบรรจุ (กรณีลูกค้าเป็นผู้แบ่งบรรจุ)

 

blog-picture-5-12

blog-picture01-5-12

blog-picture02-5-12